Maverick123

479 tekstów – auto­rem jest Ma­verick123.

Czym jest miłość? Poezją wyz­wo­lonej wyob­raźni, pełną cudów i niespodzianek 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 17:55

Gdzieś w nas is­tnieje... miłość (nie)spełniona
"Praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze czymś więcej niż tyl­ko tęsknotą, od­da­niem i pożądaniem." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2018, 20:34

Czym jest miłość? Może długo ocze­kiwa­nym od­kry­ciem tej blis­kiej, wyjątko­wej i niepow­tarzal­nej osoby. 

myśl • 12 maja 2018, 20:23

Matura
Czas, gdy two­ja wie­dza niewiedzą się sta­je, pew­ność wątpli­wością, a spokój niepo­kojem. Czas, gdy wie­rzysz bar­dziej niż kiedy­kol­wiek... w szczęście swo­je własne. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2018, 19:50

Często po­mi­ja­my mil­cze­niem fak­ty, bo boimy się kon­fron­tac­ji z włas­nym strachem. 

myśl • 6 maja 2018, 07:53

***(świadomi śmierci)

świado­mi śmierci
Bo­ga py­tamy jak żyć
z nadzieją życia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 maja 2018, 07:55

Z zaak­cepto­waniem obec­nej rzeczy­wis­tości jest tak, jak z roz­mową z sa­mym sobą. Po pew­nym cza­sie możesz dojść do wnios­ku, że wszys­tko jest prze­siąknięte wy­reżyse­rowaną sztucznością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2018, 15:23

Budzący zaufa­nie po­lityk mu­si umieć prze­kony­wać swoich wy­borców o szcze­rości swoich kłamstw. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2018, 09:08

Kiedyś w tym świecie dos­trze­gałem wzniosłe war­tości i piękno, te­raz widzę w nim nagą prawdę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 maja 2018, 08:36

Życie wielu ludzi roz­gry­wa się między prawdą a kłam­stwem. W świecie półprawd i niedomówień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2018, 09:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 maja 2018, 17:55Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Poezją [...]

14 maja 2018, 20:34Maverick123 do­dał no­wy tek­st Gdzieś w nas is­tnieje... [...] 

12 maja 2018, 20:23Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Może [...]

8 maja 2018, 19:50Maverick123 do­dał no­wy tek­st Matura Czas, gdy two­ja wie­dza [...]

6 maja 2018, 07:53Maverick123 do­dał no­wy tek­st Często po­mi­ja­my mil­cze­niem fak­ty, [...]

5 maja 2018, 07:55Maverick123 do­dał no­wy tek­st ***(świadomi śmier­ci)

4 maja 2018, 16:48zofija sko­men­to­wał tek­st Z zaak­cepto­waniem obec­nej rzeczy­wis­tości [...]

4 maja 2018, 15:26Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś w tym świecie [...]

4 maja 2018, 15:23Maverick123 do­dał no­wy tek­st Z zaak­cepto­waniem obec­nej rzeczy­wis­tości [...]

4 maja 2018, 13:02zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedyś w tym świecie [...]