Maverick123

463 teksty – auto­rem jest Ma­verick123.

"ZA pomnienie"

za dni
za długie
za noce
za krótkie
za moją
za twoją
za winę
za nieprzeżyte
za wszys­tkie
za chwile
za łzy przed
za mądrość po
za mów tysiące
za wszys­tkie nie
za... pom­nij mnie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2017, 21:44

"Podróżni"

podróżni
wpatrzeni
w przes­trzeń bezbarwną
gdzieś za ok­nem zapomnienia
za­topieni
w myślach własnych
i marzeniach
być może tych najśmielszych
czas od­mie­rzają
w spo­koj­nej nieczułości
nie bacząc
na oczy
głod­ne istnienia
co od­wagę mają
pro­sić
o słowo
na tę krótką chwilę
która jeszcze...
nie przeg­rała ze wstydem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 listopada 2017, 20:59

Często mam wrażenie, że żyje­my w świecie prze­pełnionym pus­tką i bez­nadzieją, od cza­su do cza­su przep­la­taną to­warzyską pap­la­niną... W świecie ludzi zwyczaj­nych, w którym nie ma dob­rych, ale też nikt nie jest całko­wicie poz­ba­wiony za­sad mo­ral­nych. Wszys­cy jes­teśmy ofiara­mi te­go sa­mego... życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 września 2017, 21:43

Bez jut­ra nie ma praw­dzi­wego teraz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 19:54

Jak cu­dow­nie jest dot­knąć nieba i po­myśleć o nies­kończo­ności w ciszy za­padającej nocy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 sierpnia 2017, 22:22

Smut­ne jest to, że re­ligia za­miast łączyć z Bo­giem, dzieli nas z dru­gim człowiekiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 23:14

Ileż to słów wzniosłych pa­da wokół nas, którym nies­te­ty bra­kuje mo­cy spraw­czej, te­go 'ok­ruchu boskości'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2017, 20:21

Żyje­my w co­raz większym szu­mie in­forma­cyj­nym, w którym słowa szyb­ko tracą war­tość i gu­bią swo­je pier­wotne znaczenie.
Na przykład 'kłam­stwo' co­raz częściej zos­ta­je zastępo­wane przez ter­min 'post-praw­da' (ang. post-truth). Czy używając te­go ok­reśle­nia kłam­stwo sta­je się 'mniej­szym kłam­stwem', a może 'prawdą subiektywną'? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2017, 22:21

***(w Piszu)

w za­ciszu w Piszu
słowo sta­je się Tobą-
sac­rum spełnienia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2017, 12:32

Tak trochę odmiennie... płomiennie, wiosennie ***(poezja wiosną)

poez­ja wiosną-
słowa w kwiaty przybrane
ra­dością żyją 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2017, 20:53
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 listopada 2017, 21:44Maverick123 do­dał no­wy tek­st ZA pom­nienie

8 listopada 2017, 20:59Maverick123 do­dał no­wy tek­st Podróżni

12 września 2017, 09:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Często mam wrażenie, że [...]

11 września 2017, 21:43Maverick123 do­dał no­wy tek­st Często mam wrażenie, że [...]

13 sierpnia 2017, 20:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bez jut­ra nie ma [...]

21 kwietnia 2017, 20:54Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

21 kwietnia 2017, 10:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

17 kwietnia 2017, 22:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

17 kwietnia 2017, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

14 kwietnia 2017, 22:26Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w co­raz większym [...]