Maverick123

461 tekstów – auto­rem jest Ma­verick123.

Często mam wrażenie, że żyje­my w świecie prze­pełnionym pus­tką i bez­nadzieją, od cza­su do cza­su przep­la­taną to­warzyską pap­la­niną... W świecie ludzi zwyczaj­nych, w którym nie ma dob­rych, ale też nikt nie jest całko­wicie poz­ba­wiony za­sad mo­ral­nych. Wszys­cy jes­teśmy ofiara­mi te­go sa­mego... życia. 

myśl • 11 września 2017, 21:43

Bez jut­ra nie ma praw­dzi­wego teraz. 

myśl • 13 sierpnia 2017, 19:54

Jak cu­dow­nie jest dot­knąć nieba i po­myśleć o nies­kończo­ności w ciszy za­padającej nocy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 sierpnia 2017, 22:22

Smut­ne jest to, że re­ligia za­miast łączyć z Bo­giem, dzieli nas z dru­gim człowiekiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 23:14

Ileż to słów wzniosłych pa­da wokół nas, którym nies­te­ty bra­kuje mo­cy spraw­czej, te­go 'ok­ruchu boskości'. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2017, 20:21

Żyje­my w co­raz większym szu­mie in­forma­cyj­nym, w którym słowa szyb­ko tracą war­tość i gu­bią swo­je pier­wotne znaczenie.
Na przykład 'kłam­stwo' co­raz częściej zos­ta­je zastępo­wane przez ter­min 'post-praw­da' (ang. post-truth). Czy używając te­go ok­reśle­nia kłam­stwo sta­je się 'mniej­szym kłam­stwem', a może 'prawdą subiektywną'? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2017, 22:21

***(w Piszu)

w za­ciszu w Piszu
słowo sta­je się Tobą-
sac­rum spełnienia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2017, 12:32

Tak trochę odmiennie... płomiennie, wiosennie ***(poezja wiosną)

poez­ja wiosną-
słowa w kwiaty przybrane
ra­dością żyją 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2017, 20:53

"tobą"

tobą, z tobą, o tobie
w to­bie, przy to­bie...
tobą wier­sze układam
tobą oczy zamykam
tobą dzień rozpoczynam
tobą czas wol­ny płynie
tobą sa­mot­ność zabijam
tobą zwyczaj­ność jest niezwyczajna
tobą uzależniony...
z tobą owo­ce spożywam
z drze­wa życia
co nieśmier­telność nam dają 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 marca 2017, 16:20

"Jesteś"

jes­teś czasami
jes­teś troszeczkę
jes­teś jak gdyby
jes­teś mniej więcej
jes­teś być może
jes­teś oczywiście
jes­teś bo sprawiasz
jes­teś... bo pragnę
dla mnie Jes­teś
Wszystkim 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 marca 2017, 18:36
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 września 2017, 09:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Często mam wrażenie, że [...]

11 września 2017, 21:43Maverick123 do­dał no­wy tek­st Często mam wrażenie, że [...]

13 sierpnia 2017, 20:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bez jut­ra nie ma [...]

21 kwietnia 2017, 20:54Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

21 kwietnia 2017, 10:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

17 kwietnia 2017, 22:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

17 kwietnia 2017, 21:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ileż to słów wzniosłych [...]

14 kwietnia 2017, 22:26Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w co­raz większym [...]

14 kwietnia 2017, 22:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w co­raz większym [...]

16 marca 2017, 21:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st tobą