Maverick123

485 tekstów – auto­rem jest Ma­verick123.

Czym jest wrażli­wość? Czyż nie codzienną walką o nieco lep­szy świat dla siebie i in­nych? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 grudnia 2018, 22:13

Nie pozwól by Przed­wczo­raj
i Wczo­raj, Jut­ro i Po­jut­rze zab­rało ci za dużo Dzisiaj 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 listopada 2018, 19:19

„My, skazani”

My, skazani
na tęsknotę za…
na walkę o…
na myśle­nie in­ne niż…
może sil­ni będziemy jak…
może wiarę w so­bie
wznieci­my co…
a może…
w miej­scu zostaniemy
jak zaw­sze
Ci Sami 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2018, 19:36

Często mam wrażenie, że ludzie, tak nap­rawdę, modlą się o to, aby poz­wo­lono im żyć w słod­kiej niewie­dzy i błogiej nieświadomości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2018, 06:58

Czas, dla każde­go jest czymś/kimś in­nym, dla mnie miej­scem, dla Aure­liu­sza Augus­ty­na z Hip­po­ny to ludzie, czymś niez­na­nym dla in­nych... i dob­rze. Czas po­wi­nien nam pomóc zro­zu­mieć kim nap­rawdę jes­teśmy i... dokąd zmie­rza­my. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 14:47

Niepełność, niekom­plet­ność, frag­men­ta­ryczność - czy nie ty­mi słowa­mi można opi­sać naszą tu egzystencję? 

myśl • 10 czerwca 2018, 10:53

Czym jest miłość? Poezją wyz­wo­lonej wyob­raźni, pełną cudów i niespodzianek 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 17:55

Gdzieś w nas is­tnieje... miłość (nie)spełniona
"Praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze czymś więcej niż tyl­ko tęsknotą, od­da­niem i pożądaniem." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2018, 20:34

Czym jest miłość? Może długo ocze­kiwa­nym od­kry­ciem tej blis­kiej, wyjątko­wej i niepow­tarzal­nej osoby. 

myśl • 12 maja 2018, 20:23

Matura
Czas, gdy two­ja wie­dza niewiedzą się sta­je, pew­ność wątpli­wością, a spokój niepo­kojem. Czas, gdy wie­rzysz bar­dziej niż kiedy­kol­wiek... w szczęście swo­je własne. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2018, 19:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 grudnia 2018, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czym jest wrażli­wość? Czyż [...]

25 grudnia 2018, 22:13Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest wrażli­wość? Czyż [...]

28 listopada 2018, 00:22Cris sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

26 listopada 2018, 20:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

26 listopada 2018, 19:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

26 listopada 2018, 19:44Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

26 listopada 2018, 19:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

26 listopada 2018, 19:25Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

26 listopada 2018, 19:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]

26 listopada 2018, 19:22Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól by Przed­wczo­raj [...]