Maverick123

482 teksty – auto­rem jest Ma­verick123.

Często mam wrażenie, że ludzie, tak nap­rawdę, modlą się o to, aby poz­wo­lono im żyć w słod­kiej niewie­dzy i błogiej nieświadomości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2018, 06:58

Czas, dla każde­go jest czymś/kimś in­nym, dla mnie miej­scem, dla Aure­liu­sza Augus­ty­na z Hip­po­ny to ludzie, czymś niez­na­nym dla in­nych... i dob­rze. Czas po­wi­nien nam pomóc zro­zu­mieć kim nap­rawdę jes­teśmy i... dokąd zmie­rza­my. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 14:47

Niepełność, niekom­plet­ność, frag­men­ta­ryczność - czy nie ty­mi słowa­mi można opi­sać naszą tu egzystencję? 

myśl • 10 czerwca 2018, 10:53

Czym jest miłość? Poezją wyz­wo­lonej wyob­raźni, pełną cudów i niespodzianek 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 17:55

Gdzieś w nas is­tnieje... miłość (nie)spełniona
"Praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze czymś więcej niż tyl­ko tęsknotą, od­da­niem i pożądaniem." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2018, 20:34

Czym jest miłość? Może długo ocze­kiwa­nym od­kry­ciem tej blis­kiej, wyjątko­wej i niepow­tarzal­nej osoby. 

myśl • 12 maja 2018, 20:23

Matura
Czas, gdy two­ja wie­dza niewiedzą się sta­je, pew­ność wątpli­wością, a spokój niepo­kojem. Czas, gdy wie­rzysz bar­dziej niż kiedy­kol­wiek... w szczęście swo­je własne. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2018, 19:50

Często po­mi­ja­my mil­cze­niem fak­ty, bo boimy się kon­fron­tac­ji z włas­nym strachem. 

myśl • 6 maja 2018, 07:53

***(świadomi śmierci)

świado­mi śmierci
Bo­ga py­tamy jak żyć
z nadzieją życia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 maja 2018, 07:55

Z zaak­cepto­waniem obec­nej rzeczy­wis­tości jest tak, jak z roz­mową z sa­mym sobą. Po pew­nym cza­sie możesz dojść do wnios­ku, że wszys­tko jest prze­siąknięte wy­reżyse­rowaną sztucznością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2018, 15:23
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lipca 2018, 08:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czas, dla każde­go jest [...]

24 czerwca 2018, 15:17Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Często mam wrażenie, że [...]

23 czerwca 2018, 14:05M.M. sko­men­to­wał tek­st Często mam wrażenie, że [...]

23 czerwca 2018, 06:58Maverick123 do­dał no­wy tek­st Często mam wrażenie, że [...]

13 czerwca 2018, 20:34Maverick123 sko­men­to­wał tek­st Czas, dla każde­go jest [...]

13 czerwca 2018, 18:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czas, dla każde­go jest [...]

13 czerwca 2018, 14:47Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czas, dla każde­go jest [...]

10 czerwca 2018, 11:35angellfall sko­men­to­wał tek­st Niepełność, niekom­plet­ność, frag­men­ta­ryczność - [...]

10 czerwca 2018, 10:53Maverick123 do­dał no­wy tek­st Niepełność, niekom­plet­ność, frag­men­ta­ryczność - [...]

16 maja 2018, 17:55Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Poezją [...]